Ochotnicza Straż Pożarna Łodź - Sikawa
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z Ochotnicza Straż Pożarna Łodź - Sikawa musisz się zarejestrować.
FacebookHistoria Jednostki

Zarys historii powstania i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Sikawie

Sikawa jako wieś o charakterze rolniczym wchodziła w skład byłej gminy Nowosolna. Były to lata po pierwszej wojnie światowej. W tym czasie Sikawa nie posiadała żadnej ochrony przeciwpożarowej. Ogólne przepisy jakie w tym czasie istniały zobowiązały poszczególnych mieszkańców wsi do pełnienia straży. Stróże albo stójkowi mieli obowiązek czuwania przez cała noc nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym wsi. Była to straż społeczna i każdej nocy czuwał wg. Kolejności inny rolnik, czy mieszkaniec wsi.

Zadaniem tych Stróży było przypominać mieszkańcom wsi o obowiązku wygaszenia ognia.

W przypadku powstania pożaru stróże mieli obowiązek alarmowania mieszkańców wsi przy pomocy różnych przyrządów jak: gwizdałek, bębnów, żelaza zawieszonego na sznurach, dzwonów kościelnych, a nawet tzw. Kołatek, które po odbyciu dyżuru nocnego były przekazywane następnemu sąsiadowi jako dowód, że następnej nocy on ma obowiązek dyżurowania.

Taki alarm stawiał na nogi wszystkich mieszkańców wsi. Na ratunek palących się zabudowań spieszył kto tylko mógł i w taki sposób przy pomocy wiader, szpadli, bosaków, wideł, a nawet sikawek ręcznych gaszono pożar.

Podobny stan we wsi Sikawa trwał do roku 1929, w tym to roku grono działaczy społecznych w ówczesnej Sikawie zorganizowało Ochotniczą Straż Pożarną.

Pierwsze zebranie działaczy społecznych z poszczególnych wiosek odbyło się w szkole podstawowej znajdującej się w istniejącym do dziś budynku przy zbiegu ulic Brzezińskiej i Marmurowej. Na zebraniu tym powołano Ochotniczą Straż Pożarną w Sikawie i wybrano następujący skład Zarządu:
Janas Józef - Prezes
Piaskowski Kazimierz - Naczelnik
Niewiadomski Adam - Z-ca Prezesa
Skrobiszewski Ignacy - Sekretarz
Wentland Wawrzyniec - Skarbnik
Czechowski Piotr - Gospodarz
Alojzy Fulde - Z-ca Naczelnika
Gralewski Józef - Członek Zarządu
Plisiecki Michał - Członek Zarządu

W niedługim czasie prezes pierwszego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej ustąpił, a jego stanowisko objął Bauer Wilhelm – rolnik, jeden z wielu Niemców mieszkających wówczas w Sikawie.

Dzięki życzliwości Piotra Czechowskiego jako gospodarza OSP siedzibę tejże OSP zlokalizowano w jego pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarczych istniejących dotychczas, a znajdujących się wówczas naprzeciw ówczesnej szkoły podstawowej. Piotr Czechowski ze swoich skromnych pomieszczeń mieszkalnych wygospodarował kącik dla Zarządu OSP i pozostałych członków, zaś w pomieszczeniach gospodarskich sprzęt przeciwpożarowy jakim wówczas OSP dysponowała.

Podstawowym sprzętem przeciwpożarowym ówczesnej OSP była ręczna sikawka i konny beczkowóz kupiony od Zarządu OSP w Łodzi. Dzięki prężnej działalności Zarządu OSP Zarząd Gminy Nowosolan, do której wówczas należała Sikawa – postanowił przydzielić OSP ziemię położoną za budynkami ówczesnej szkoły pod budowę remizy strażackiej. Ziemia ta przez szereg lat nie była wykorzystywana, ani w jakiś sposób zagospodarowana, gdyż władze gminne z reguły zniemczone nie uczestniczyły w ciągłości rozwoju OSP.

Zarząd OSP zakładał, że uda mu się wybudować strażnicę za dochody osiągane z organizowanych imprez i składek członkowskich.

Projektów tych Zarząd OSP z przyczyn bliżej nieznanych nie mógł zrealizować i postanowił posiadaną działkę ziemi sprzedać i za uzyskane pieniądze kupić pomieszczenia pogospodarcze znajdujące się przy ulicy Janosika 158 od właścicielki ziemskiej Anny Gajer, do której należały tereny niemalże całej obecnej Sikawy.

Dzięki uporczywej i ofiarnej pracy Zarządu OSP zakupione pomieszczenia postajenne i chlewy przebudowane i przystosowane do ówczesnych potrzeb OSP, a następnie przeniesiono siedzibę OSP i sprzęt przeciwpożarowy do nowej strażnicy przy ulicy Janosika.

Rozwój OSP w Sikawie robił w tym czasie szybkie postępy. Do OSP poczęły wstępować kobiety.

Zarząd zorganizował liczną drużynę żeńską, którą oczywiście także umundurowano i przeszkolono.

W roku 1936 OSP otrzymała sztandar. Ceremonia wręczenia sztandaru OSP odbyła się zgodnie z ówczesnym zwyczajem.

Duże zasługi w tym dynamicznym rozwoju OSP w Sikawie przypadają temu Zarządowi, w którego skład wchodzi: Ignacy Skrobiszewski - kierownik szkoły, entuzjasta i dobry organizator, a także Adam Niewiadomski i Leon Niewiadomski.

Mieli oni do współpracy takich strażaków jak: Bolesław Adamczewski, Zenon Bińkowski, Ignacy Podsiadły, Leon Pruchniewski, Ryszard Zalewski, Renald Pieńczykowski, Stanisław Urbaniak, Marian Czechowski, Stefan Nagadowski, Jan Stańczyk, Stanisław Czapliński, Józef Porąbka, Stanisław Dua, Stefan Urbaniak, Marian Olkusz, Stanisław Karski, Marian Czapliński i Wacław Cywiński.

Następne lata dają dalsze osiągnięcia w zakresie organizacyjnym i kulturalnym, a zasługa na tych odcinkach rozwoju OSP przypada samarytankom z drużyny żeńskiej takim jak: przełożona Bednarek i jej pomocnice: Duda Józefa, Wiśniewska Czesława, Krupska Aniela, Soboczyńska Helena, Soboczyńska Zofia, Kerszner Janina, Pinczykowska Alicja, Materek Stefania, Maćkowiak i inne.

W czasie szybkiego rozwoju OSP w Sikawie do jej szeregów przedostali się osobnicy z V kolumny niemieckiej, jak: Mieczysław Szubert, Fulde Alojzy, Bauer Wilhelm i Banik. Dzięki tej grupie ludzi w okresie okupacji hitlerowskiej ponieśli śmierć w obozach koncentracyjnych: Szkudlarski Ignacy i Birczyński Stanisław, zaś przetrwali obóz koncentracyjny: Plisiecki Ludwik, Birczyński Henryk. Byli i tacy członkowie, którzy zmuszeni byli ukrywać się w Generalnej Gubernii jak Boruń, za którego syn powędrował do obozu koncentracyjnego, Czerwiński i inni. Niektórzy z członków OSP zostali wywiezieni na roboty przymusowe do Niemiec, bądź też jako żołnierz kompanii wrześniowej przebywali w niewoli niemieckiej.

Sztandar i archiwum działalności OSP w Sikawie wraz ze wszystkimi pamiątkami, nagrodami oraz dyplomami w czasie okupacji zabrał Szuber i wszystko to zostało zniszczone. Z chwilą rozpoczęcia się II wojny światowej sztandar OSP został ulokowany w mieszkaniu Stanisława Karskiego.

Lata 1929 - 1939 przynoszą OSP w Sikawie duży rozgłos, odnosi ona szereg zwycięstw i sukcesów w walce z pożarami na terenie Gminy Nowosolna czy woj. Łódzkiego. W ramach ćwiczeń i pokazów między ochotniczymi strażami działającymi na terenie Gminy Nowosolna rywalizując z jednostkami OSP Nowosolna, Wiączyń, Andrzejów, Mileszki, OSP Sikawa odnosiła zawsze zwycięstwo w zawodach i popisach.

Entuzjaści, bo tak by ich trzeba nazwać w tamtych czasach spisywali się z godnością strażaka. Oni nadawali ton życiu kulturalnemu, społecznemu i zawsze byli gotowi nieść pomoc w ratowaniu mienia społecznego i osobistego niszczonego przez pożar.

Miniona wojna przetrwała tą chlubną działalność.

W roku 1951 Minister Gospodarki ustalił nowy Statut Ochotniczej Straży Pożarnej, który zamiast zarządu i naczelnika ustalił komendanta dla OSP i 7 członków komendy.

W roku 1952 3 lutego Komendantem OSP w Sikawie został mianowany Marian Czapliński.

OSP w Sikawie zaś w nomenklaturze Łódzkiej Komendy Straży Pożarnych OSP oznaczono jako Oddział 20.

Stan taki trwał do 30 maja 1954r. W dniu tym zgodnie z decyzją PRN m. Łodzi OSP została zlikwidowana. W pomieszczeniach przy ul. Janosika 158 po odpowiedniej adaptacji została zlokalizowana jednostka zawodowa - 40 oddział.

W drugiej połowie 1957r. został ustalony nowy wzorcowy statut dla OSP jako Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Publicznej. W miesiącu maju 1968r. t.zw. Komitet Organizacyjny w skład którego wchodzili:
Józef Kwil,
Henryk Birczyński,
Zofia Langner,
Marian Czapliński.

Komitet w dniu 27.05.1958r. zwołał walne zebranie byłych członków OSP i innych aktywistów społecznych działających w Sikawie. Zgodnie ze statutem wybrany został nowy Zarząd. Nowo wybrany Zarząd na posiedzeniu w dniu 5.07.1958r. postanowił wyremontować świetlicę i rozpoczął starania w PDRN Łódź – Widzew o potrzebne materiały do remontu. Zarząd postanowił także wspólnie z FJN prowadzić pracę kulturalno - oświatową. Zorganizował również sekcje piłki siatkowej.

Naczelnik OSP przystąpił do intensywnej organizacji i szkolenia sekcji bojowej.
W tych latach OSP bierze udział na terenie Sikawy i na terenie powiatu w ilości do 15 rocznie. Przy powstaniu dużego pożaru na terenie Łodzi, OSP kierowana była na pozycję wyjściową jednego z Oddziałów zawodowych, który został skierowany do walki z pożarem. OSP brała także udział w zapobieganiu pożarom na terenach rolniczych Sikawy przeprowadzające około 100 kontroli i pokontrolni rocznie. OSP bierze również w zawodach ochotniczych straży pożarnych organizowanych przez Łódzką Komendę Straży Pożarnych i Zarządu Okręgu Miejskiego Związku OSP.
Następną sprawą, z którą mimo różnych trudności Zarząd parał się z pracą świetlicy. Praca świetlicy jako takiej i zatrudnionego w niej personelu zdaniem Zarządu nie spełniły swego zadania.
Na jednym z posiedzeń Zarządu w roku 1963 Komendant ORMO oświadczył zarządowi, że to nie jest świetlica, ale miejsce schadzek młodzieży uciekającej z domów rodzicielskich. Dodać trzeba, że świetlicę zorganizowało i prowadziło Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe w Sikawie. Istotnie do świetlicy przychodziła młodzież ze wszystkich ze wszystkich dzielnic miasta Łodzi tylko brakowało młodzieży z Sikawy, a M.O. bardzo często wyprowadzała że świetlicy młodzieńców poszukiwanych na terenie miasta Łodzi.
Również i rodzice znajdowali swoich synów i córki, którzy zamiast pójść do szkoły spędzali czas w Sikawskiej świetlicy. Ukoronowaniem tego była chęć przechwycenia posesji przy ul. Janosika 158 przez kierownictwo świetlicy i projekt urządzenia ogródka dla publiczności ze sprzedażą kawy i innych napojów. Wszystkie pomieszczenia oprócz garażu i dyżurki zostały zajęte przez świetlicę, a posiedzenia Zarządu odbywały się w dyżurce kierowców.

Zarząd na jednym ze swoich posiedzeń postanowił zlikwidować dotychczasowy sposób pracy świetlicy, wyznaczył pomieszczenia, z których personel mógł korzystać w ustalone dni tygodnia. Oddano do użytku na okres zimowy część pomieszczeń Miejskiemu Zarządowi TKKF-u. Łódzka Komenda Straży Pożarnych oddała do użytku OSP posiadane instrumenty muzyczne.

Zarząd zaangażował nauczyciela posiadającego wyższe przygotowanie muzyczne i rozpoczęły się wykłady i ćwiczenia muzyczne z miejscową młodzieżą.

Skłócenie mieszkańców Sikawy miało decydujący wpływ na postawę młodzieży wobec odbywających się lekcji muzyki. Skoro jedna grupa młodzieży zaczęła systematycznie ćwiczyć, to inna grupa usiłowała ją zniechęcić do dalszej pracy lub wręcz odstraszała przy pomocy różnych sztuczek.

Pomieszczenia były wykorzystywane w ciągu całego tygodnia i nie było możliwości organizowania odpłatnych wieczorków tanecznych, a tym samym dodatkowe dochody skończyły się. Dalsze prowadzenie świetlicy stało się mało opłacalne i personel świetlicowy złożył rezygnację.

Zarząd wybrany na walnym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym członków OSP w roku 1963 bez większych zmian został ponownie wybrany w 1966r.

W okresie 6-letniej działalności Zarządu zostały zorganizowane 4 wycieczki dla członków i ich rodzin do Nieborowa 32 osoby do Gdyni, Sopotu i Oliwy 28 oraz do Krakowa, Oświęcimia i Wieliczki 52 osoby.

Wycieczka na grzybobranie 20 osób. W roku 1965 OSP otrzymała dyplom uznania za udział w zawodach, zaś w roku 1966 nasza OSP na zawodach wszystkich terenowych OSP otrzymała dyplom uznania i proporczyk za zajęcie III miejsca.

Nasza OSP może pochwalić się dużym jak na stosunki istniejące w Sikawie osiągnięciem, organizując dwie drużyny młodzieżowe I i II grupy. Jedna z tych grup została już przeszkolona i zdała przewidziane egzaminy z wynikiem dobrym.

Wokół naszej OSP powoli, ale systematycznie poczyna powstawać życie kulturalno – oświatowe poprzez udostępnienie pomieszczeń na odbywanie posiedzeń i większych zebrań poszczególnym organizacjom działającym w Sikawie, do organizowania wieczorków i zabaw tanecznych.

W naszej OSP rozwija się życie kulturalno - oświatowe poprzez udostępnianie Sali oraz mniejszej salki, gdzie wystawiony jest telewizor udostępniony każdego dnia dla miejscowej młodzieży. Należy wspomnieć, że przy OSP zorganizowane było ORMO w skład którego wchodzili niemal wszyscy ochotnicy straży, jak również w pomieszczeniach straży mieścił się Terenowy Komitet Frontu Jedności przy Bloku nr 2 oraz działała Społeczna Komisja Pojednawcza. Także przy straży działało TKKF, w którym po pracy przy piłce i grach sportowych spędzają czas strażacy i młodzi mieszkańcy Sikawy. Tutejsza jednostka OSP aktywnie włącza się do prac społecznych i uczestniczy przy wszystkich uroczystościach i wydarzeniach politycznych.

Dawniej w pomieszczeniach OSP jako jeden z obwodów przeprowadzono wybory do Sejmu i Rady Narodowej.

Jubileusz jaki obchodzi jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Sikawie ma dla członków OSP podwójny wydźwięk 40-lecia założenia Stowarzyszenia, który przypadł akurat w roku srebrnych godów Polski Ludowej...

 


Podziel się z innymi: Facebook Google
Facebook - Lubię To:


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Dołącz do Nas!
Wynajem sali
Losowa Fotografia