Ochotnicza Straż Pożarna Łodź - Sikawa
Newsletter
Aby móc otrzymywać e-maile z Ochotnicza Straż Pożarna Łodź - Sikawa musisz się zarejestrować.
FacebookOrganizacja

Organizacja Ochotniczych Straży Pożarnych

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - "Prawo o stowarzyszeniach", ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu Związku.

Związek zrzesza ochotnicze straże pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów w zakresie działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, propagowania i realizacji działań statutowych.

Ochotnicza Straż Pożarna działa na podstawie wyżej wymienionych przepisów oraz własnego statutu. Statut OSP określa: siedzibę, teren działania, cele i sposoby działania, prawa i obowiązki członków, władze (walne zebranie, zarząd, komisja rewizyjna), majątek i fundusze OSP oraz zmiany statutu i rozwiązanie OSP.

Członkami OSP mogą być:
osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych
małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych
osoby prawne

Członkowie OSP dzielą się na:
czynnych
młodzieżowych drużyn pożarniczych
wspierających
honorowych

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:

"W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia."

Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie . Członkowie MDP w wieku 16 - 18 lat mogą być wybierani do władz OSP. MDP mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny ZOSP RP.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwój OSP, wspierająca finansowo lub w innej formie jej działalność. Członek wspierający-osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP, korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
wybierać i być wybierani do władz OSP
uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu
wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP
korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP
używać munduru i odznak

Do obowiązków członka czynnego należy:
aktywnie uczestniczyć w działalności OSP
przestrzegać postanowień statutu OSP, jak też regulaminów i uchwał władz OSP
podnosić poziom wiedzy pożarniczej przez udział w szkoleniu fachowym
dbać o mienie OSP
regularnie opłacać składki członkowskie

Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno - techniczną.

Członkostwo ustaje na skutek:
dobrowolnego wystąpienia z OSP
wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami statutu OSP
skreślenie z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok
likwidacji OSP
śmierci
likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym

Władzami OSP są:
walne zebranie - najwyższa władza OSP
zarząd - 5 do 9 członków wybranych przez walne zebranie
komisja rewizyjna - 3 członków wybranych przez walne zebranie

Do kompetencji walnego zebrania należy:
podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP
ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie
podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej
rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP
podejmowanie uchwał o wystąpieniu ze Związku OSP RP
podejmowanie uchwał w prawach nabycia i zbytu środków trwałych
podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn
wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz ZOSP RP

Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcję wiceprezesa.

Do zadań zarządu należy:
reprezentowanie interesów OSP
realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania
zwoływanie walnego zebrania
niezwłoczne zawiadamianie sądu rejonowego i organu nadzorującego o zmianie statutu
informowanie sądu rejonowego i organu prowadzącego o swoim składzie, miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP
udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udzielanie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością
opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu
zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych
przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP
przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak
organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno - oświatowych i sportowych
rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP
wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno - taktyczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Do naczelnika straży należy:
wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonywania zadań operacyjno - technicznych
organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarowego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP
czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej członków OSP
kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą
kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo - gaśniczych
dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji
opracowywanie opinii i wniosków w sprawie ochrony przeciw pożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP za szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich
składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP
przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności
wnioskowanie o udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi

Podziel się z innymi: Facebook Google
Facebook - Lubię To:


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Dołącz do Nas!
Wynajem sali